source of korat insight

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและคณะเข้าเยี่ยมชม “Korea Science Academy of KAIST” (KSA) เมือง Busan ประเทศเกาหลีใต้

in Uncategorized by

news

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน รองผู้อำนวยการเทคโนธานี ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ผู้จัดการสำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี หัวหน้าส่วนแผนงาน และผู้บริหารสำนักงบประมาณ ประกอบด้วยนางดรงรัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา 2   นางอมรรัตน์ ภูมิวสนะ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ นางเกสร ผลงาม นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science-gifted student) ที่ Korea Science Academy of KAIST (KSA) ณ เมือง Busan ประเทศเกาหลีใต้

2559-10-14-18_57_40-20161014_091458_jpg-windows-photo-viewer

ในการศึกษาดูงานที่ KSA ทางคณะได้รับเกียรติจาก Dr. Kim Mon-Soo, Head of Student Affairs Office และคณะผู้บริหารของ KSA ให้เกียรติต้อนรับ โดยมี Dr. Kim Juhwan, Director of International Relations Office เป็นผู้บรรยายแนวทางการจัดการศึกษาของ KSA ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรด 10 – 12) มีปณิธานเพื่อสร้างนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science – Gifted Student) สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก เป็นนักวิจัยในอนาคตที่สามารถทำงานวิจัยตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

2559-10-14-18_57_11-20161014_113539_jpg-windows-photo-viewer

2559-10-14-19_02_21-korea-science-academy-of-kaist-ksa-google-search

KSA เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศเกาหลีใต้ที่เปิดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์  เป็นสถาบันที่อยู่ในกำกับของ Korea Advanced Institute for Science and Technology (KAIST) มีการเรียนการสอนที่พิเศษแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปในประเทศ เป็นสถาบันแห่งเดียวในเกาหลีใต้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีไอซีที และการพัฒนาในอนาคต (Ministry of Science, ICT and Future Planning) เป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สูง (Gifted Student)  จึงมีกระบวนการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีความสามารถด้านการวิจัย กิจกรรมการคัดเลือกประกอบด้วยการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์และการเข้าค่าย เป็นต้น โดยหลักสูตรนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ (Customized Curriculum) โดยกำหนดจำนวนหน่วยกิตที่แต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิตที่จบการศึกษา (Credit based Education) นักเรียนที่ผ่านรายวิชาพื้นฐานและมีความสามารถสูง สามารถเข้าสู่ Advanced Placement Program และเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือได้ เช่น KIAST, POSTECH (Pohang University of Science and Technology) และ UNIST (Ulsan National Institute of Science and Technology) เป็นต้น KSA มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการทำวิจัยและสามารถพัฒนาและแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ นอกจากวิชาพื้นฐานแล้ว ยังมีวิชาด้านการวิจัยซึ่งประกอบด้วย Creative Research Fundamentals, Research and Education Program (R & E program) และ Independence Research นักเรียนสามารถเลือกที่จะทำวิจัยที่สถาบันเองหรือที่โรงเรียนนานาชาติที่มีความร่วมมือหรือมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือได้ ตัวอย่างหลักสูตรที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรกับ KAIST จะเรียกว่า KAIST HRP (KAIST High School Program) โดยนักเรียนจะได้ร่วมทำวิจัยร่วมกับคณาจารย์ของ KAIST เมื่อศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเกรด 12 สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถมากอาจเข้าสู่หลักสูตร Honor Program และสามารถจบการศึกษาได้ภายใน 2 ปี และยังสนับสนุนให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานวิจัยและแข่งขันการทำโครงงานระดับนานาชาติ ทั้งนี้หลักสูตรไม่ได้มุ่งเน้นสร้างคนเก่งเท่านั้น แต่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำและใส่ใจต่อปัญหาสังคมละสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดให้นักเรียนต้องทำกิจกรรมชมรมและเป็นอาสาสมัครด้วย

 

จากการเปิดการเรียนการสอนมาได้ 12 ปี KSA ประสบความสำเร็จในด้านการสร้างนักวิจัยเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลักจำนวนไม่น้อยร้อยละ 99 ในมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำในเกาหลีใต้เอง เช่น POSTECH, KAIST, Seoul University และระดับนานาชาติ เช่น MIT, Harvard University, University of Cambridge, Stanford University, University of Tokyo และ University of Toronto เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า และคณะ ได้มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านต่าง ๆ เช่น เคมี ฟิสิกส์ และห้องดูดาว เป็นต้น และยังหารือเป็นการเบื้องต้นในพัฒนาความร่วมมือกับโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีอีกด้วย

ที่มา : http://web.sut.ac.th

(เปิดอ่าน 125 ครั้ง, อ่านวันนี้ 1 ครั้ง)
0 Shares
Tags:

Latest from Uncategorized

ทำความรู้จักกับโปรบ้าน ผู้เชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

บริษัท โปรโมชั่นบ้าน99 จำกัด ในนาม โปรบ้าน ผู้เชี่ยวชาญ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มีเทคโนโลยี ที่จะคอยช่วยแนะนำบ้านที่เหมาะสมกับความสามารถในการซื้อของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านการตลาดเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์บ้านที่เหมาะสมให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น   โปรบ้าน คือ

เปลี่ยนยางรถยนต์เมื่อไรดี?

ยางรถยนต์ ก็เหมือนรองเท้า พาเราและรถยนต์คู่ใจ ไปได้ในทุกที่ และยางรถยนต์ก็คือหัวใจหลักของยานพาหนะ ไม่มียางก็ไปไหนไม่ได้จริงไหมคะ และวันนี้เราจะมาแนะนำทุกคนะคะ ว่าเราควรเปลี่ยนยางรถยนต์เมื่อไรดี? ตามคำแนะนำเบื้องต้นแล้ว ไม่ควรเกิน 3 ปี นับจากวันผลิต

“เลิศศิลป์” โรงพิมพ์คู่เมืองโคราช

““เลิศศิลป์” โรงพิมพ์คู่เมืองโคราช ” โรงพิมพ์คู่เมืองโคราช เคยไหมที่ต้องมานั่งปวดหัวเมื่อสั่งงานพิมพ์แล้วออกมาไม่เป็นดั่งใจเรา แล้วที่ไหนล่ะจึงจะตอบโจทย์งานของเราได้ วันนี้เราจึงจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ “โรงพิมพ์เลิศศิลป์” โรงพิมพ์ที่อยู่คู่กับคนโคราชและเมืองโคราชของเรา มาเป็นเวลายาวนาน  มาเริ่มทำ…

นิวเจนเล็งบินอินเตอร์จากโคราช

นิวเจนเล็งบินอินเตอร์จากโคราช สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส เตรียมเปิดบินจากกรุงเทพฯ ไปไต้หวัน-เกาหลีใต้-ญี่ปุ่น เม.ย.61 ลั่นปีนี้ขอบายเปิดเส้นบินใหม่ในประเทศ หลังพบแข่งขันราคาดุ เล็งเปิดบินอินเตอร์จากโคราช รอสนามบินเพิ่มความยาวรันเวย์ก่อน นายเจริญพงษ์ ศรประสิทธิ์
Go to Top
Share
Tweet
+1
0 Shares