source of korat insight

Tag archive

กกต.

“กกต.” จัดทำแผนการสนองพระยุคลบาท ชู 5 ยุทธศาสตร์ หนุนการเลือกตั้งสุจริต

in Uncategorized by

44

รศ.สมชัย  ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ส่งเสริมความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการใช้อำนาจอันชอบธรรม โดยได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองแนวพระยุคลบาท ในตอนหนึ่งว่า “…การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้…” ดังนั้น ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง   จึงตระหนักดีว่าหน้าที่ในการกลั่นกรองบุคคลก่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้เข้าไปใช้อำนาจในการบริหารและการตรากฎหมาย จึงได้กำหนด 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง 

โดยร่วมมือกับเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) เครือข่าย รด.จิตอาสา  เครือข่ายลูกเสือ กกต. และเครือข่ายองค์กรเอกชน จัดการอบรมและเตรียมกลไกในการสนับสนุนการทำงานของกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ คือ เมื่อมีการเลือกตั้งบุคลากรเหล่านี้ จะเข้ามามีส่วนร่วมกับ กกต. ในการจัดการเลือกตั้ง หรือสอดส่องดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยตั้งเป้าว่าจะต้องมีองค์กรเอกชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ครบทุกจังหวัด และครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหน่วยเลือกตั้งทั้งประเทศ

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพนักจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ

การจัดการเลือกตั้งทั่วไปแต่ละครั้ง ประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในตำแหน่งต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน จะต้องได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นนักจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ โดยค่าเป้าหมายความสำเร็จของยุทธศาสตร์ คือ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป หน่วยเลือกตั้งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบว่าทำหน้าที่ไม่ถูกระเบียบ ต้องไม่เกินร้อยละ 0.001 หรือประมาณไม่เกิน 10 หน่วยจากหน่วยที่มีทั้งประเทศประมาณ 100,000 หน่วย

 3. ยุทธศาสตร์จัดตั้งหมู่บ้านปลอดการซื้อสิทธิขายเสียง

การจัดตั้งหมู่บ้านปลอดการซื้อสิทธิขายเสียง ภายใต้ความสมัครใจของประชาชนในพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทย จะมีหมู่บ้านปลอดการซื้อสิทธิขายเสียง อย่างน้อย 1 หมู่บ้านต่อหนึ่งอำเภอ เป็นการนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ และให้มีการรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียงอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เฉพาะช่วงที่จะมีการเลือกตั้งเท่านั้น

4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกประชาชน  

โดยกำหนดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน และสนับสนุนการเลือกตั้งคุณภาพ  เช่น การพัฒนา application ฉลาดเลือกผู้แทน ให้ข้อมูลผู้สมัครและนโยบายพรรคการเมืองแก่ประชาชน การพัฒนาระบบการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ตั้งเป้าหมายมีผู้ลงทะเบียนอย่างน้อย 400,000 คน การทดลองนำร่องการลงคะแนนเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ตสำหรับคนไทยในต่างประเทศ จำนวน 3 ประเทศ การเตรียมพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องลงคะแนนอีเล็กทรอนิกส์ (Voting Machine) แบบหน้าจอสัมผัสทัชสกรีน เป็นต้น

5. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพสืบสวนสอบสวน การวินิจฉัย และการดำเนินคดีในศาล

การเพิ่มประสิทธิภาพสืบสวนสอบสวน การวินิจฉัยและการดำเนินคดีในศาล โดยได้จัดทำหลักสูตรอบรมวิชาชีพพนักงานสืบสวนสอบสวนและประมวลจริยธรรม จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 110 คน รวม 330 คน เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว พนักงานสืบสวนสอบสวนต้องดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนและจัดทำสำนวนที่ได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และการจัดทำคำวินิจฉัยต้องแล้วเสร็จและสามารถยื่นคำร้องต่อศาลก่อนครบกำหนดได้ภายใน 6 เดือน

ที่มา : http://www.ect.go.th

Go to Top