source of korat insight

Tag archive

กระทรวงแรงงาน

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

in Lifestyle by

 สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

 

การเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ฉบับเดิม “โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” (พ.ศ.2557 – 2560 )

วิสัยทัศน์ฉบับใหม่ “โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” (พ.ศ.2561 – 2564) Keep Reading

กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่โคราช สร้างอาชีพให้คนพิการ ทหาร และครอบครัวมีสุข

in Uncategorized by
ปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่นครราชสีมา ลงนามความร่วมมือ โครงการพลังประชารัฐสร้างโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ มีงานทำ มีอาชีพ พร้อมนโยบายการปฏิบัติงานการจัดหางานให้กับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน มีกำหนดการลงพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยสุรนารี เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือโครงการพลังประชารัฐสร้างโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ มีงานทำ มีอาชีพ กับ พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้กลุ่มคนพิการ ทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบ และครอบครัวทหารที่มีความพิการ ผู้สูงอายุ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีโอกาสการได้งานทำ และการประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้คนพิการและผู้สูงอายุ ทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบ และครอบครัวทหารที่มีความพิการได้รับการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพเกิดการถ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้คนพิการและผู้สูงอายุได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมถึงการได้รับมอบอุปกรณ์และวัสดุในการประกอบอาชีพอีกด้วย ซึ่งกระทรวงแรงงาน หวังว่าจะทำให้มีการจ้างงานและการประกอบอาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2560 รวม 2,773 คน เป็นคนพิการ 2,099 คน ผู้สูงอายุ 400 คน ทหารที่ปลดประจำการจากความพิการในการสู้รบ และครอบครัวทหารที่มีความพิการ 274 คน พร้อมสร้างมูลค่าจากรายได้เฉลี่ยรวม 300 ล้านบาทต่อปี รวมถึงขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เติบโตและส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการแข่งขันและพัฒนานวัตกรรมของประเทศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
และในวันเดียวกัน ปลัดกระทรวงแรงงาน จะเป็นประธานการประชุมแนวทางการจ้างงานคนพิการและใช้สิทธิตามาตรา 35 กับนายจ้าง สถานประกอบการ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และเจ้าหน้าที่กองทัพภาคที่ 2 รวมถึงมอบนโยบายการปฏิบัติงานการจัดหางานให้กับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ที่มา : http://nwnt.prd.go.th/

ก.แรงงานร่วมมือหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย ยกระดับความร่วมมืออำนวยความสะดวกการทำงานของนักธุรกิจต่างชาติ

in Uncategorized by

img_0043_resize

กระทรวงแรงงานร่วมมือกับหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสภาหอการค้าต่างประเทศ ร่วมหารือและสร้างความเข้าใจต่อมาตรการและกฎหมายต่างๆ ที่กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศในประเด็น ได้แก่ แนวทางการปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็นการทำงานตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 จัดทำช่องทางการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต e-payment ประกาศการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง และการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2560

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยเชิญหอการค้าต่างประเทศเข้ามาร่วมหารือและสร้างความเข้าใจต่อมาตรการและกฎหมายต่างๆ ที่กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศ ในประเด็นดังนี้ 1) แนวทางการปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็นการทำงานตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 โดยกระทรวงแรงงาน กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็นการทำงานตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน โดยกิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็นการทำงานตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ประกอบด้วย กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา การเข้างานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้า การเข้ามาเยี่ยมชมธุรกิจหรือพบปะเจรจาธุรกิจ การเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษและวิชาการ การเข้าฟังการบรรยายในการอบรมและสัมมนาทางด้านเทคนิค การซื้อสินค้าในงานแสดงสินค้า และกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของตน ตามประกาศของกรมการจัดหางาน 2) จัดทำช่องทางการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต e-payment เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายแก่นายจ้างและสถานประกอบการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.sso.go.th และแจ้งหักบัญชีเงินฝากธนาคารของนายจ้างหรือสถานประกอบการเพื่อชำระเงินสมทบ นอกจากนี้ยังสามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน การแจ้งเข้าทำงาน การแจ้งลาออก การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน ซึ่งเมื่อนายจ้างงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ user และ password ให้สามารถเข้าใช้บริการได้ทันที 3) ประกาศการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง ด้วย พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และ 4) การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2560 จากการที่คณะกรรมการค่าจ้าง ได้มีมติปรับค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2560 เพิ่มอีก 5 – 10 บาท ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ค่าจ้างคงเดิม 300 บาทต่อวัน จำนวน 8 จังหวัด กลุ่มที่ปรับขึ้น 10 บาทต่อวัน จำนวน 7 จังหวัด กลุ่มที่ปรับขึ้น 8 บาทต่อวัน จำนวน 13 จังหวัด และ กลุ่มที่ปรับขึ้น 5 บาทต่อวัน จำนวน 49 จังหวัด ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยปัจจัยตัวชี้วัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดนั้น
ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน มุ่งหวังในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแรงงานของประเทศไทยในทุกรูปแบบ โดยล่าสุดได้ออกพระราชกำหนดการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้าง พ.ศ.2559 เพื่อจัดระเบียบบริษัทจัดหางานตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นมาตรการในการดูแล ควบคุม ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและป้องกันการค้ามนุษย์โดยจัดให้มีการควบคุมผู้เข้ามาทำหน้าที่ และมีหลักประกันการส่งกลับประเทศต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้าน ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อต้นปี 2559 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดทำการสำรวจความคิดเห็นขอผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อันประกอบด้วย หอการค้าจังหวัด หอการค้าต่างประเทศ และสมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประมาณ 130 สมาคม โดยได้เห็นด้วยกับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามสภาพเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด พร้อมทั้ง กำหนดและตรวจสอบให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแก่ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนั้น การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2560 ถือว่ามีความเหมาะสม เพราะแต่ละจังหวัดมีต้นทุนทางเศรษฐกิจไม่เท่ากัน มีพื้นฐานทางค่าครองชีพ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันออกไป การพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่ถือเป็นเรื่องที่ดี เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับตัวได้ตามความเหมาะสมและแรงงานก็มีโอกาสมีรายรับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ยังร่วมมือกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนด้านแรงงาน(กรอ.รง.) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อกระทรวงแรงงาน รวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาแรงงานของประเทศได้ในภาพรวม

            ด้าน นายสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย กล่าวว่า จากการประชุมและประชาสัมพันธ์กับหอการค้าต่างประเทศ ถึงเรื่องกิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายเป็นการทำงานตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ใน 7 ประเภทกิจกรรม และประกาศการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งหอการค้าต่างประเทศ ได้รับทราบและมีความเข้าใจในประกาศกิจกรรมที่ไม่เข้าข่ายฯ และประกาศการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง
มากยิ่งขึ้น โดย หอการค้าต่างประเทศ จะช่วยประชาสัมพันธ์ไปถึงนักธุรกิจหรือนักลงทุนต่างประเทศถึงเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ในอนาคตข้อมูลต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจต่างประเทศหรือหอการค้าต่างประเทศ ทั้งนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Network ของหอการค้าไทยและกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ข้อมูลได้เข้าถึงสมาชิกได้อย่างรวดเร็วและยังจะเป็นการช่วยส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

ที่มา : http://www.mol.go.th

ก.แรงงาน ตั้งหน่วยบริการประชาชนที่มาลงนามแสดงความอาลัย ฯ ณ ท้องสนามหลวง

in Uncategorized by

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยการแจกยาสามัญประจำบ้านและของใช้ที่จำเป็น อาทิ ยาดม ยาหม่อง ผ้าเย็น และกระดาษทิชชู เป็นต้น

412858632

412858622

412858613

412858612

412858611

412858610

ขณะที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำริบบิ้นเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยฯ ทั่วประเทศเช่นเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาและข้อติดขัดในการแต่งกายไว้ทุกข์ของประชาชน ที่ไม่สามารถหาเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ตามปกติได้ ซึ่งสามารถใช้ริบบิ้นดำติดบนเสื้อแทนการแต่งกายไว้ทุกข์ได้ โดยเบื้องต้นได้จัดทำจำนวน 9,999,999 ชิ้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค นำไปมอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ สำหรับส่วนกลางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประสานไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมลงนามแสดงความอาลัยฯ
ทั้งนี้ ประชาชนที่เดินทางมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยฯ สามารถติดต่อขอรับบริการดังกล่าวได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่บูทของกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณสนามหลวง (ฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ที่มา : http://www.mol.go.th/content/53985/1476792894

 

รมว.แรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯสู่สวรรคาลัย

in Uncategorized by

capture-20161017-082724

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณร่วมส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯสู่สวรรคาลัย  และอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี สารจากใจนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

capture-20161017-083003

capture-20161017-083329

capture-20161017-083134

capture-20161017-083250

capture-20161017-083552

 

 “OUR HOME OUR COUNTRY TOGETHER STRONGER”

“เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือ บ้านของเรา ประเทศไทยของเรา”

ที่มา : http://www.mol.go.th/content/53897/1476417973

 

2 กระทรวงความมั่นคง แรงงาน – กลาโหม ผนึกกำลังส่งเสริมทหารกองประจำการ มีงานทำ มีอาชีพ

in Uncategorized by

กระทรวงแรงงาน ผนึกกำลัง กระทรวงกลาโหม เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ โดยสำรวจความต้องการ แนะแนวอาชีพ ฝึกเตรียมเข้าทำงาน จัดหาตำแหน่งงานว่าง สัมภาษณ์งานกับบริษัทที่มารับสมัครงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือ ความถนัดทางอาชีพ เตรียมบรรจุและเข้าทำงาน แก่ทหารกองประจำการ ให้สามารถสร้างรายได้ เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ภายหลังปลดจากกองประจำการ

412844425

412844395

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการ ณ ห้องพินิตประชานาถ ศาลาว่าการกลาโหม โดยมีปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมการจัดหางาน และอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงความร่วมมือของ ๒ กระทรวงครั้งนี้ว่า ทหารกองประจำการ ถือว่าเป็นกำลังพลที่มีคุณภาพได้รับการฝึกให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่สำคัญคือ ได้รับการปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี และอยู่ในวัยที่กำลังเร่มต้นชีวิตการทำงาน ซึ่งการดำเนินโครงการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการจึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่กระทรวงแรงงานจะดำเนินการฝึกอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการจนมีความรู้ ความสามารถจนถึงขั้นนำไปประกอบอาชีพได้ รวมถึงการจัดหางานรองรับ ซึ่งจะทำให้มีอาชีพ มีงานทำสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน และสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ

412844444

412844339

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินงานว่า ตามที่ กระทรวงกลาโหม และ กระทรวงแรงงาน ได้มีเจตจำนงที่จะร่วมกันส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทหารกองประจำการมีทักษะฝีมือ สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัด และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภายหลังปลดจากกองประจำการ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการมาโดยตลอด แต่เป็นการดำเนินงานตามภารกิจของกรมที่อาจมีข้อจำกัดบางประการในการทำงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะเป็นการบูรณาการการทำงานในระดับกระทรวง ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงแรงงานเป็นครั้งแรก ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันมากขึ้น โดยกระทรวงแรงงานได้กำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เริ่มจากการสำรวจความต้องการ จัดกลุ่มความต้องการ แนะแนวอาชีพ ฝึกเตรียมเข้าทำงาน จัดหาตำแหน่งงานว่าง พบนายจ้าง สัมภาษณ์งาน เตรียมบรรจุงาน และเข้าทำงานหลังปลดประจำการ ซึ่งถือว่าทหารที่ปลดประจำการแล้วเป็นประชาชนทั่วไปที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีงานทำ ตามความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือ และเป็นงานที่มีคุณค่า สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

412844424

412844423

ทั้งนี้ พิธีการลงนามฯ ครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมจากกรมการจัดหางานร่วมกับสถานประกอบการ 20 แห่ง เปิดรับสมัครงาน มีตำแหน่งงานว่าง 151 ตำแหน่ง 2,897 อัตรา การสาธิตการแต่งผม การฝึกเชื่อมเสมือนจริง การฝึก 3D การฝึกแขนกล และการแสดงนิทรรศการจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ที่มา : http://www.mol.go.th/content/53879/1476345464

ก.แรงงาน ร่วมมือ ก.พ. บูรณาการทดสอบความพร้อมผู้ประสงค์รับราชการ

in Uncategorized by

412839012

ก.แรงงาน หารือร่วมกับ ก.พ. เรื่องการบูรณาการใช้แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลที่มีต่ออาชีพ สำหรับเป็นแนวทางการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ

412839008

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) พร้อมคณะ ได้ประชุมเพื่อหารือ เรื่อง ‘การบูรณาการใช้แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้ารับราชการ’ ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (11 ต.ค. 59) โดยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมหารือว่า “ควรจัดให้มีหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงบังคับให้แก่ข้าราชการ โดยอาจจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  และสำหรับการประเมินเพื่อรับทุนการศึกษาต่อจากรัฐบาล ควรจะมีการปรับใหม่โดยนอกจากเรื่องภาษาอังกฤษแล้ว ต้องมีการทดสอบความถนัดทางอาชีพด้วย  และควรมีการจัดโครงการให้นักเรียนทุนรัฐบาลได้ทำงานระหว่างที่กำลังศึกษาต่อ เพื่อให้มีรายได้พิเศษ รวมทั้งควรปรับระบบค่าตอบแทนของข้าราชการให้เหมาะสมขึ้น เพื่อดึงดูดให้นักเรียนทุนกลับมาทำงานราชการไปจนเกษียณอายุราชการ”

412839017

412839018

412839016

ทั้งนี้ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคคลทั่วไปที่จะสมัครเข้ารับราชการ (การสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.) โดยจะใช้ประกอบในการพิจารณาดูบุคลิกภาพที่โดดเด่น ความมีตัวตนของตนเอง และการมีใจรักในอาชีพข้าราชการ กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาล จะใช้พิจารณาประกอบความสอดคล้องกับการเลือกแผนการศึกษาในต่างประเทศ และกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่รับข้าราชการแล้ว เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการปรับตำแหน่ง ได้แก่ การขอย้าย โอน เลื่อน หรือเปลี่ยนตำแหน่ง โดยทางกระทรวงแรงงานยินดีให้ความร่วมมือ ซึ่งอาจมีการปรับใช้แบบทดสอบที่มีอยู่แล้ว และพิจารณาจัดทำเพิ่มสำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเข้ารับราชการในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ ได้มีการหารือกันในประเด็นที่จะมีการจัดงานมหกรรมการศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 ณ สยามพารากอน  โดยสำนักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือกระทรวงแรงงานร่วมจัดบูธ เพื่อให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ สำหรับให้ผู้เข้าร่วมงานทดสอบและทราบแนวโน้มการเข้าสู่อาชีพ  ซึ่งในส่วนนี้ กระทรวงแรงงานยินดีเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งการจัดบริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ บริการแนะแนว บริการปรึกษาทางอาชีพ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องด้วย

 

 

ที่มา : http://www.mol.go.th/content/53847/1476185349

รมว.แรงงาน เร่งรัด สปส. ทำงาน เห็นผล ภายใน ๓ – ๖ เดือน

in Uncategorized by

412836341

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายสำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนอย่างครอบคลุม โปร่งใส พร้อมเร่งรัดขับเคลื่อนการทำงานให้เห็นผลมีความชัดเจนภายใน ๓ – ๖ เดือน

412836330

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังนำคณะกรรมการประกันสังคม เข้ารับทราบนโยบายการบริหารสำนักงานประกันสังคมจาก พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นการขับเคลื่อนการทำงานของสำนักงานประกันสังคมในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนให้ครอบคลุมให้มากที่สุดตามนโยบายของรัฐบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีแผนงานการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมที่ดี มีมาตรการและบทลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดอย่างเข้มงวด รวมถึงเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องบำนาญชราภาพ การเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อดูแลกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยวางรากฐานให้มีความมั่นคง การขยายอายุผู้รับเงินบำนาญชราภาพ การขยายการจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม ตลอดจนดูแลผู้ประกันตนอย่างทั่วถึงให้มากขึ้น ซึ่งได้กำหนดให้เกิดความคืบหน้าและมีความชัดเจนภายใน ๓ – ๖ เดือน พร้อมทั้งให้มีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการให้กองทุนของสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกองทุนประกันสังคมเป็นไปในทิศทางและระบบเดียวกัน

412836338

412836328

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างได้เสนอให้แยกสำนักงานประกันสังคมไปเป็นองค์กรอิสระ และแก้ไขกฎหมายรองรับการดูแลผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ซึ่งเมื่อเกษียณอายุแล้วจะพ้นออกจากระบบประกันสังคมไปสู่ระบบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมถึงแสดงความห่วงใยเรื่องของการลงทุนต่างๆ ของสำนักงานประกันสังคม โดยกระทรวงแรงงานได้รับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไป

412836342

412836339

412836340

 

412836344

412836346412836345

ที่มา : http://www.mol.go.th/content/53802/1476091197

 

ปลัดแรงงาน ย้ำ เร่งรัดพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2560

in Uncategorized by

 หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ชุดที่ 19 ได้ประชุมพิจารณาการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2560 โดยที่ประชุมมีมติให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ไปศึกษาสูตรคำนวณใหม่ เพื่อเพิ่มปัจจัยชี้วัดทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมอย่างรอบด้านยิ่งขึ้น โดยใช้ข้อมูลกว่า 10 รายการประกอบการพิจารณา ทั้งด้านดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาสินค้าและบริการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งให้มีการศึกษาเทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยขณะนี้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ อยู่ระหว่างการเร่งรัดพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นอย่างละเอียดและรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมไปกับการครองชีพอย่างคุณภาพของคนทำงาน ยืนยันว่าจะสามารถสรุปอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ได้ราวปลายเดือนตุลาคมนี้แน่นอน เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) และประกาศใช้พร้อมกันทั่วประเทศ 1 มกราคม 2560 ต่อไป

 

002-696x464

“คณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ต่างคำนึงถึงประโยชน์ของคนทำงานที่จะได้รับพร้อมไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ ซึ่งต้องดำเนินไปด้วยกัน การพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจึงต้องดำเนินการด้วยความละเอียด รอบคอบ และรอบด้านแต่อย่างไรก็ตาม หวังให้คนทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพที่ได้มาตรฐานกันมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยขณะนี้ได้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแล้วถึง 55 สาขาอาชีพ สามารถไปรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือได้จากสถาบัน/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หากคนทำงานพัฒนาตนเองขึ้นจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก” ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวในท้ายที่สุด

 

ที่มา : http://www.mol.go.th/content/53777/1476059692

ก.แรงงาน จับมือ ไมโครซอฟต์ วางโปรแกรมดึงเยาวชนเรียนรู้งานที่มีคุณค่ารองรับยุคดิจิทัล

in Uncategorized by

ก.แรงงาน จับมือ บ.ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโปรแกรมเรียนรู้โลกอาชีพ หวังส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสในการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เป็นสื่อกลางให้นายจ้างพิจารณาเข้าทำงาน เน้นเป้าหมายเยาวชนที่ต้องการหางานทำ สมัครงาน เรียนรู้ออนไลน์ อบรมภาษา เพิ่มองค์ความรู้รองรับยุคดิจิทัล ก่อนลงนามความร่วมมือสองฝ่ายภายในต้นปี 2560

412821179

412821173

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ให้การต้อนรับนางสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในนามมูลนิธิไมโครซอฟท์เพื่อสังคม ซึ่งได้เข้าพบเพื่อหารือร่วมกันในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสในการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวภายหลังการหารือว่า บริษัท ไมโครซอฟท์ฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้จัดทำโปรแกรมด้านอาชีพที่หลากหลายเพื่อให้เยาวชนได้ประโยชน์ อาทิ การจัดหางาน การเรียนรู้ออนไลน์ การสมัครงาน การประกอบอาชีพอิสระ และการติดต่อสื่อสารทางสังคม โดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังมองหางานทำ กำลังทำงานอยู่แล้ว เยาวชนที่ทำงานนอกระบบ รวมทั้งเยาวชนที่อยู่ระหว่างกำลังศึกษาได้เข้าถึงการเรียนรู้ข้อมูล และองค์ความรู้หลากหลาย ตลอดจนแนวโน้มในโลกอาชีพแห่งอนาคต โดยโปรแกรมดังกล่าวจะเป็นสื่อกลางให้เยาวชนสามารถเข้ามากรอกใบสมัครงานได้ ขณะเดียวกันนายจ้างสามารถเข้ามาพิจารณาใบสมัครของผู้ที่ต้องการหางานทำได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจะครอบคลุมการส่งเสริมการมีงานทำของกระทรวงแรงงานได้เป็นอย่างดี

412821174

412821175

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การดำเนินการของโปรแกรมการเรียนรู้ฯ นั้น จะมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อศึกษาและกำหนดรายละเอียดให้เกิดความชัดเจนของโปรแกรม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ภายในต้นปี 2560 ซึ่งจะเกิดการเรียนรู้และเข้าถึงเยาวชนในโลกอาชีพและตำแหน่งงานมากมายในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในวัยกำลังแรงงานกว่า 10 ล้านคน ได้มีความก้าวหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนในเรื่องงานที่มีคุณค่าในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนและวัยแรงงานได้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาด นำไปสู่การจ้างงานที่มีคุณค่าสูง เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนและเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพไปตลอดชีวิต

412821180

412821178

 

ที่มา : http://www.mol.go.th/content/53706/1475573754

Go to Top