source of korat insight

Tag archive

สภากาชาดไทย

มอบชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย… จังหวัดนครสวรรค์

in Uncategorized by
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จำนวน 500 ชุด ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน และบริเวณวัดบ้านลาด อำเภอชุมแสง จำนวน 500 ชุด โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรทุกข์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น
dsc_04%203_1_0
dsc_05%203_1_0
dsc_08%203_0
dsc_09%203_0
dsc_09%203_0
dsc_10%203_0
dsc_11%203_0
dsc_16%202_0
dsc_17%201_0
dsc_20_0
dsc_21_0
ที่มา : http://www.redcross.or.th/news/information/56562

 

สภากาชาดไทย นำเยาวชนปลูกป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่ เพื่อรักษาระบบนิเวศ

in Uncategorized by

สภากาชาดไทย นำเจ้าหน้าที่และเยาวชนร่วมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี ๒๕๕๙

1_303

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมประชาชน และเยาวชน ร่วมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2559 เพิ่มพื้นที่ป่า และรักษาระบบนิเวศ เพื่อลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติฯ บางปู จังหวัด สมุทรปราการ

5_250

3_278

16_99

พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลน ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยตรง เพราะป่าชายเลนจะเป็นกำแพงช่วยลดความรุนแรงของคลื่น ชะลอความเร็วลมก่อนถึงชายฝั่ง ลดผลกระทบจากคลื่นพายุซัดชายฝั่งในฤดูมรสุม ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

 11_145

8_213

12_134

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ได้รับความร่วมมือ จากบุคลากรสภากาชาดไทย อาสาสมัคร  อาสายุวกาชาด กลุ่มผู้สูงอายุ  คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทา- สาธารณภัย ผู้แทน American Red Cross และ Swedish Red cross

20_117

17_90

18_95

ที่มา : http://www.redcross.or.th/news/information/56548

สภากาชาดไทย ร่วมเป็นผู้แทนประเทศไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน ASEAN MEETINGS ON DISASTER MANAGEMENT 2016

in Uncategorized by

14689318_10208739046727384_739435254_o_1_0

 

เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นผู้แทนประเทศไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน ASEAN MEETINGS ON DISASTER MANAGEMENT 2016 และ ASEAN DAY FOR DISASTER MANAGEMENT ภายใต้หัวข้อ “One ASEAN Community for Better Resilience” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภัยพิบัติของ 10 ประเทศอาเซียน  ณ เมืองมานาโด จังหวัดสุลาเวสี  ประเทศอินโดนีเซีย

14696981_10208737936979641_1177008638_n_0

14724038_10208739046967390_656844906_o_0

14696813_10208737937019642_410654375_n_0

 

 

ที่มา : http://www.redcross.or.th/news/information/56549

 

47 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มุ่งสู่นวัตกรรมงานบริการโลหิตระดับสากล

in Uncategorized by

851 x 315 pixel ( Facebook แนวนอน )

เนื่องโอกาสครบรอบวันสถาปนา 47  ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย   ตรงกับวันที่ 13ตุลาคม 2559 นี้ นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย    กล่าวว่า  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย   ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล   ให้ทำหน้าที่หลักในการจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน  ให้มีปริมาณเพียงพอ มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุด เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลา 47   ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้มีการเติบโต และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ปัจจุบันงานบริการโลหิตของประเทศไทย  อยู่ในอันดับต้นๆของภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้

ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกปริมาณโลหิตที่ได้รับจากการบริจาค ควรจัดหาให้ได้ประมาณร้อยละ 3หรือประมาณ 1.9 – 2 ล้านยูนิต โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ได้จัดโครงการรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตบริจาคอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน หรือปีละ 4  นอกจากงานด้านจัดหาโลหิตยังพัฒนางานด้านต่างๆ  อาทิ  วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้บริการโลหิตแก่ผู้ป่วยมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  โดยโลหิตที่ได้รับบริจาคทุกยูนิต    ต้องได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ได้แก่ ซิฟิลิส, ไวรัสตับอักเสบ บี,  ไวรัสตับอักเสบ ซี และไวรัสเอชไอวี   และนำเทคโนโลยีการตรวจคัดกรองโลหิตที่มีมาตรฐานสูงที่สุดในโลกมาใช้  เรียกว่าการตรวจ NAT (Nucleic Acid Amplification Technique) เป็นเทคนิคที่มีความไวมากในการตรวจหาการติดเชื้อ  จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากโลหิตของผู้บริจาคที่มีการติดเชื้อในระยะแรก (Windows  period)  ที่มีความปลอดภัยสูงมาก  มีการผลิตถุงบรรจุโลหิตและผลิตผลิตภัณฑ์โลหิตชนิดต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานธนาคารเลือดทั่วประเทศ  ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล และยังได้รับความไว้วางใจจากองค์การอนามัยโลกแต่งตั้งให้เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์งานบริการโลหิต ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค WHO Collaborating Center  for Training in Blood Transfusion Medicine)เพื่อยกระดับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ให้เป็นผู้นำทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ

ด้านการจัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ ( Thai National Stem Cell  Donor Registry: TSCDR )  โดยแพทยสภา ได้ประกาศเป็นข้อบังคับว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชธรรมเกี่ยวกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในราชกิจจานุเบกษา และกำหนดให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเดียวที่มีหน้าที่ในการจัดหาผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วย เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยโรคทางโลหิต และมะเร็งบางชนิด ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตมากขึ้นในอนาคต

ด้านงานบริการโลหิตในภูมิภาคทั่วประเทศ ต้องเพิ่มศักยภาพการบริการโลหิตอย่างครบวงจรให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ  ให้มีบทบาทด้านการรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต รับบริจาคโลหิต ตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต เตรียมส่วนประกอบโลหิตและแจกจ่ายโลหิตให้แก่โรงพยาบาลของจังหวัดในเครือข่าย อันจะทำให้ได้โลหิตให้มีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วยและมีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานเดียวกับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

โครงการใหญ่ที่สำคัญที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขเพื่อผู้ป่วยได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาได้ในราคาเท่าเทียมศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ คือ การจัดตั้ง“ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา” เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรครุนแรงและเรื้อรังต่างๆ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนมกราคม พ.ศ.2556 ณ ที่ดินสภากาชาดไทย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์พลาสมาในปี  2559  มีกำลังการผลิตสูงสุด 200,000 ลิตร/ปี ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 3 ชนิด ประกอบด้วย  Albumin ใช้รักษาโรคไต โรคมะเร็ง  และ โรคเบาหวาน,Intravenousimmunoglobulin(IVIG)ใช้รักษาโรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเอง  โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง  และ Factor VIII Concentrate  ใช้รักษาโรคฮีโมฟีเลีย A เป็นต้น  การจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างมหาศาล ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ สามารถผลิตภัณฑ์พลาสมา คุณภาพเพื่อคนไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล

ปภ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี พ.ศ.2559

in Uncategorized by

วันที่ 9 ตุลาคม 2559 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดงานเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี พ.ศ.2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “การรวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างชุมชนอาเซียนที่เข้มแข็ง พร้อมรับภัยพิบัติ”

30_66

11_144

 

15_115

คณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน”ซึ่งตรงกับวันลดภัยพิบัติสากล ขององค์การสหประชาชาติ ในปี พ.ศ.2559  กิจกรรมภายในงาน อาทิ การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการสอดแทรกความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ อาทิ การกล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากล วีดีโอแสดงรถสาธิตแผ่นดินไหว “เขย่ารู้ สู้ภัย ด้วยรถแผ่นดินไหว ปภ.”การสาธิตการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดภัยโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยม การให้ความรู้ด้านการประกันภัย เป็นต้น

3_276

1_301

5_249

กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนอาเซียนให้มีความพร้อมรับภัยพิบัติอย่างเข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียว สอดรับกับการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 และกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2557 – 2573 ที่มุ่งสร้างการรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน

31_30

34_14

18__1

 

 

ที่มา : http://www.redcross.or.th/news

สภากาชาดไทยร่วมอวยพรหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

in Uncategorized by

img_471666666666666666666666666666666

วันนี้ ( 6 ตุลาคม 2559) เนื่องในวัน ครบรอบ 29 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คุณนฤพน เพชรดี หัวหน้าข่าวการเมือง รับมอบกระเช้าอวยพรจากสภากาชาดไทย จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และคณะ เพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวของสภากาชาดไทยด้วยดีตลอดมา ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

ที่มา : http://www.redcross.or.th/news/information/56347

โรงงานยาสูบ…. มอบหมวก ผ้าพันคอไหมพรม บรรเทาภัยหนาว

in Uncategorized by
สภากาชาด
วันที่ 28 กันยายน 2559 นางเพ็ญศรี ผ่องใส รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังและคณะ นำหมวกถักและผ้าพันคอไหมพรม ในโครงการถักทอสายใย (CG Good Care) ถักหมวกและผ้าพันคอไหมพรม มอบให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยหนาว 

โดยมี พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะรับมอบ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัย

พิบัติ สภากาชาดไทย
สภากาชาด
สภากาชาด
5_16_0
ที่มา : http://www.redcross.or.th/news/information/56224

สภากาชาดไทย…บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา

in Uncategorized by
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะร่วมกับแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะได้สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ วัดหัวเวียง ตำบลหัวเวียง และวัดโบสถ์ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมถวายเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดด้วย
สภากาชาดไทย
 
dsc_0144%201_0
 
dsc_0150_1_0
 
dsc_0064_1_0
 
dsc_0096_1_0
 
dsc_0118_0_0
 
dsc_0100_1_0
 
dsc_0021_0

 

สภากาชาดไทยมอบเครื่องกันหนาวช่วยชาวโคราช

in Uncategorized by

ahr0cdovl3blmi5pc2fub29rlmnvbs9ucy8wl3vklzm0ni8xnzm0ntc3lzu5mzuznc0wms5qcgc-1

สภากาชาดไทย มอบผ้าห่มและเสื้อผ้ากันหนาวให้ชาวบ้าน 3 อำเภอในโคราช เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

ที่หอประชุมอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา พล.ท.น.พ.อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ได้นำชุดบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อาทิ ผ้าห่ม เสื้อผ้ากันหนาว ข้าวสารอาหารแห้ง และยาสามัญประจำบ้าน มามอบให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 2,000 ชุด โดยได้มอบให้กับชาวอำเภอลำทะเมนชัย 500 ชุด อำเภอชุมพวง 500 ชุด และอำเภอพิมาย 1,000 ชุด โดยมี นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล นายอำเภอพิมาย ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้สำหรับ อ.พิมาย เป็นพื้นที่ลุ่ม มีหมู่บ้านทั้งหมด 212 หมู่บ้าน จาก 12 ตำบล มีประชากรทั้งหมดกว่า 130,000 คน เมื่อถึงฤดูหนาวประชาชนมักจะประสบกับปัญหาภัยหนาวทุกปี โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากตามชุมชนต่าง ๆ มักจะเจ็บป่วยจากสภาพอากาศหนาว ต้องเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลชุมชนกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการมอบผ้าห่ม และเสื้อผ้ากันหนาวให้กับชาวบ้านในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

ที่มา : http://news.sanook.com

ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ครบรอบ 103 ปี นับแต่ประสูติ

in Uncategorized by

บริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ  ร่วมใจบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคม 2559  เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสครบรอบ 103  ปี นับแต่ประสูติ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ

นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า  ด้วยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประกอบด้วยคุณสมบัติของพุทธสาวกตามพุทธภาษิตทุกประการ ทรงประกอบด้วยพระอัฉริยภาพ ทรงสนพระทัยใฝ่ศึกษา ทรงมีธรรมะตั้งมั่นในพระทัย และทรงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม   จึงทำให้หมู่คณะในพุทธบริษัทชาวไทยงดงาม พระจริยวัตรของพระองค์เป็นที่นำมาซึ่งความเสื่อมใสแก่ชาวพุทธทั่วโลก   และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราชฯ ครบรอบ 103  ปี แห่งพระชันษา 3 ตุลาคม 2559   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระกุศล และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสครบรอบ 103 ปี นับแต่ประสูติ  ตลอดเดือนตุลาคม 2559  ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร  ร่วมบริจาคโลหิตได้ที่  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์  หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต  ในส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิตได้ที่   ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ  ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ    จังหวัดชลบุรี  จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอทุ่งสง)    จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โทร.0 2256 4300

 

ที่มา :  http://www.redcross.or.th/news/information/56318

Go to Top